1. Dades identificatives

L’empresa titular d’aquesta website és MERCATMEDIA, amb domicili a Barcelona 08013, C/ Consell de Cent, 471, escala A, 1r 1a, i NIF 46.605.058-C. El correu electrònic de contacte és admin@mercatmedia.com


2. Paradistes

El PARADISTA assumeix la responsabilitat d’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a qualsevol servei o contingut o a la fitxa descriptiva de les parades. A l’esmentat registre el PARADISTA serà responsable d’aportar-hi informació certa i lícita.


3. Ús del portal

MERCATMEDIA es reserva el dret de retirar del portal aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, contra la igualtat entre homes i dones, contra la joventut o la infància, contra l’ordre o la seguretat pública, o que, al seu parer, no siguin adients per a la seva publicació, o bé contra la propietat intel·lectual; i, en general, qualsevol que pugui constituir infracció penal. En cap cas, MERCATMEDIA no serà responsable de les opinions expressades pels PARADISTES i pels usuaris a través del portal, dels fòrums, blocs o altres eines de participació.


4. Exclusió de garanties i responsabilitat

MERCATMEDIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius  en els continguts, malgrat s’hagin adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


5.- Modificacions

MERCATMEDIA es reserva el dret a efectuar en el portal les modificacions que consideri convenients, amb la potestat per canviar, suprimir  i incloure-hi, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests hi apareguin presentats i localitzats. Igualment, el PARADISTA accepta que MERCATMEDIA  es reservi el dret de modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d’ús, així com les específiques de cada servei, i el seu caràcter gratuït o bé remunerat. Tret que hom estableixi el contrari, la modificació dels serveis actuals i/o la introducció de nous romandran vinculats a aquestes condicions d’ús.


6.  Confidencialitat

Qualsevol dada de caire personal que el PARADISTA i/o ANUNCIANT proporcioni a MERCATMEDIA per a la utilització dels serveis i/o dels continguts del portal estarà subjecte a allò que estableix la normativa legal vigent sobre protecció de dades.7.  Contractació amb terceres persones

El PARADISTA accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual, al seu torn, formalitzi amb terceres persones (a partir d’ara, CLIENT) contactades a través del portal, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de bens o serveis, s’entenen realitzats només i exclusivament entre el CLIENT i el PARADISTA. Per tant, el client accepta que MERCATMEDIA no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys i/o perjudicis ocasionat amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els PARADISTES, ANUNCIANTS o d’altres persones contactades a través del portal.

8. Enllaços

En el supòsit que a la website s’hi ubiquessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’INTERNET, MERCATMEDIA no exercirà cap tipus de control sobre aquells llocs i continguts. MERCATMEDIA no assumirà, en cap cas, responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, certesa, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquells llocs webs. A més, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats externes connectades.

9.  Dret d’exclusió

MERCATMEDIA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva website i/o als serveis oferts, sense requisit de preavís, a aquells PARADISTES i/o ANUNCIANTS.

10.  Protecció de dades

Per a la utilització d’alguns serveis del portal cal que el PARADISTA i/o l’ANUNCIANT hagi proporcionat prèviament algunes dades de caire personal a MERCATMEDIA. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual és responsable MERCATMEDIA, segons estableix la Llei de Protecció de Dades (LlPD). Igualment, MERCATMEDIA garanteix la confidencialitat de les dades personals.

MERCATMEDIA no divulgarà les dades personals i qualsevol altra informació de què disposi o sigui accessible des dels seus sistemes, tret que sigui requerida de conformitat amb allò que preveuen les disposicions legals i reglamentàries que hi són d’aplicació. El PARADISTA i l’ANUNCIANT donen el seu consentiment de manera expressa, a fi que les seves dades siguin cedides en els supòsits abans esmentats.CATEGORIES

Salesman